Álmodja meg, mi<br>megvalósítjuk!

Álmodja meg, mi
megvalósítjuk!

Részletek
Egy kézben a banki<br>finanszírozástól a<br>kivitelezésig

Egy kézben a banki
finanszírozástól a
kivitelezésig

Részletek
Tervezéstől a<br>kulcsrakész<br>befejezésig

Tervezéstől a
kulcsrakész
befejezésig

Részletek
Falusi CSOK,<br>Otthonfelújítási<br>Támogatás

Falusi CSOK,
Otthonfelújítási
Támogatás

Részletek

ÁSZF

2017. I. sz. Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Renovall Hungary Kft. (székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 32/B., cégjegyzékszám: 08-09- 029281, a továbbiakban: Megbízott) pénzügyi tanácsadásra és közvetítésre, építési-kivitelezési szerződésekkel kapcsolatos közvetítői tevékenységre irányuló, azt lehetővé tevő szolgáltatásainak általános szerződési feltételeit tartalmazza. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre
Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

Fogalmak:

Megbízó: pénzügyi terméket igénybe vevő, vagy erre a célra megbízási szerződést kötő magánszemély, vagy szervezet; építési-kivitelezési közvetítői szolgáltatást igénybe vevő, vagy erre a célra megbízási szerződést kötő magánszemély, vagy szervezet.

Megbízott: Renovall Hungary Kft.

Felek: Megbízó és Megbízott együttesen

Szervezet: minden, a Polgári Törvénykönyv szerinti, természetes személynek nem minősülő személy

Pénzügyi termék: lakáscélú hitelek, lakáslízing, lakástakarék

Partner: pénzügyi terméket értékesítő szervezetek (különösen, de nem kizárólagosan hitelintézetek, biztosító társaságok), építési kivitelezési tevékenységet végző személyek, szervezetek (különösen, de nem kizárólagosan gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók)

I. Szolgáltatások igénybevételének és teljesítésének általános szabályai

I.1. Megbízott közreműködik a megkötött megbízási szerződések tartalma szerint az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi tervezésben és kivitelezésben az alábbiak szerint.

A lakást vásárlók, lakást, házat építők, illetve ingatlant bővítők, korszerűsítők részére a megfelelő pénzügyi termék felkutatásában, ajánlásában, a hiteligényléshez szükséges ügyintézésben és a kivitelezéshez szükséges előkészítő tevékenységben vesz részt, Megbízott részére a szükséges, és egyedi megbízási szerződésben körülírt segítséget nyújtja. Megbízó együttműködik építési-kivitelezési szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozókkal, társaságokkal (Partner). Megbízó a Megbízottal kötött szerződés alapján Megbízott partnereivel jogosult szerződéskötésre.

Teljesül a megbízási szerződés, amennyiben Megbízó a megbízásban előirányzott szerződések megkötéséhez szükséges adatokat Megbízó igényei és az ingatlan felmérése alapján megbízónak átadta, megbízó pedig a megbízási díjat megfizette.

Az igényfelmérés során megadott adatok helytállóságáért Megbízott felel, amennyiben az igényfelmérőben megadott paraméterektől el kíván térni, úgy tudomásul veszi, hogy azért Megbízó további megbízási díjat számíthat fel. Megbízott a megbízási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül Megbízott által
megadott paraméterek szerint főösszesítő árajánlatot készít. Amennyiben ezen határidő megbízott érdekkörén kívül álló okból nem tartható, úgy azért Megbízott felelősséggel nem tartozik.

I.2. Megbízott a pénzügyi termékeket forgalmazó társaságok által közölt adatok szerint, annak megfelelően ad információkat, tájékoztatást Megbízók részére, a különböző pénzintézetek tevékenységéért, ajánlataik valóságtartalmáért és helytállásukért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

I.3. Megbízó a kiválasztott pénzügyi termék tekintetében és a kivitelezési – építési szerződések tekintetében is a partnerekkel minden esetben közvetlenül köti meg, ezen szerződésekben foglaltak teljesüléséért, valamint a szerződések tartalmáért Megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik. Megbízott Partnerei áraikat és díjaikat saját kondíciós listájuk alapján, szabadon határozzák meg. Megbízott Partnerei a velük kötött vállalkozási szerződés létrejötte esetén a megbízási szerződés 3. pontjában foglalt – ingatlan felmérésért Megbízott által kiszámlázott – díjon felüli költségeiket és díjigényüket érvényesíthetik Megbízóval szemben.

I.4. Megbízó az általa szolgáltatott adatok valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik.

I.5. Megbízott fizető eszközként csak a Magyarország területén törvényes fizetési eszköznek minősülő forint bankjegyeket és pénzérméket fogad el, illetve kifizetéseket is csak ilyen pénznemekben teljesíti. A befizetések és a kifizetések során a kerekítésre vonatkozó jogszabályban előírtak szerint jár el.

II. Tájékoztatás

II.1. A Renovall Hungary Kft. Megbízott jogosult az ÁSZF–ben meghatározott feltételeket bármikor egyoldalúan, szerződés módosítása nélkül módosítani.

II.2. A Felek közötti, pénzforgalmi szolgáltatások és építési-kivitelezési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződésekben módosítást igénylő változásokat, a Renovall Hungary Kft. Megbízott, a változás hatályba lépése napját legalább 75 naptári nappal, minden egyéb változást 30 naptári nappal megelőzően az internetes honlapján közzéteszi.

II.3. Amennyiben valamely Megbízó(k) az ÁSZF módosítást nem fogadja el, úgy a Renovall Hungary Kft. Megbízott a felek közötti, pénzforgalmi és építési-kivitelezési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti.

III. Megbízott felelőssége

III.1. A Renovall Hungary Kft. Megbízott az ÁSZF további szolgáltatásainak tekintetében, a szolgáltatások késedelmes, vagy hibás teljesítésével, vagy a teljesítés elmaradásával okozott károkért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános felelősségei szabályok szerint felel.

III.2. Nem felel Megbízott az elháríthatatlan akadály (vis maior), vagy belföldi hatósági rendelkezésből eredő kárért.

III.3. Nem felel Megbízott az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, vagy a szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítéséért, ha az a Megbízottnak fel nem róható okra vezethető vissza, így különösen, de nem kizárólagosan:
  • a Megbízó által a szerződésen, vagy megrendelésen (egyéb szolgáltatás teljesítéséhez kötötten kitöltött adatlapon) feltüntetett címadatok nem teljes körűek, vagy nem létező címadatokat adott meg a Megbízó (cím nem azonosítható), a címzett neve, vagy elnevezése és a Megbízó által címhelyként feltüntetett adatok a kézbesítés helyszínén együttesen nem értelmezhetőek (címzett ismeretlen), és a hibás címzés ténye a felvétel során az elvárható gondossággal eljárva nem volt megállapítható,
  • Megbízó a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatai szerint nem hitelképes.

III.4. A Megbízott nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis, vagy hamisított voltát a szolgáltatás teljesítése során alkalmazott ellenőrzéssel, illetőleg elvárható gondossággal sem lehetett felismerni.

III.5. Megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik a Partnerekkel kötött szerződések tartalmáért, teljesítéséért, teljesítésének elmulasztásáért.

IV. Adatvédelmi tájékoztatás

IV.1. Az ÁSZF-ben szereplő szolgáltatások teljesítése során a Megbízott tudomására jutott személyes adatok kezelése, feldolgozása a Pft-ben, a Hpt-ben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai és európai közösségi jogszabályokban és azaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazottak szerint történik.

V.2. Az adatkezelés célja
A szolgáltatások teljesítése, beleértve a szolgáltatással kapcsolatos panaszok, kártérítési igények kezelését, és a szolgáltatással összefüggő adat- és információszolgáltatási kérelmek teljesítését is, Számviteli kötelezettség teljesítése Pénzmosás megelőzése és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása. Törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

V.3. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, tekintettel a szolgáltatás igénybevételének általa történő kezdeményezésére.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hazai és európai közösségi jogszabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 24. § és a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet

VI. Titoktartási klauzúla és együttműködési kötelezettség

VI.1. Felek az egyedi megbízási szerződés aláírásával jelen ÁSZF szerint kötelezik magukat arra, hogy a szerződés fennállása alatt, illetőleg annak megszűnését követően is nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel a másik fél jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék.

VI.2. Felek megállapodása alapján jelen pontban meghatározott magatartásnak minősül
különösen, ha
  • Megbízó a Megbízott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja, illetve kötelezi – harmadik személynek az üzleti modul működésével, a szerződő cégek gazdálkodásával, vagy az általa alkalmazott műszaki, -technikai eljárásokkal, marketing és reklám tevékenységgel, egyéb üzleti adatokkal kapcsolatban bármely tényt, adatot, információt közöl, függetlenül attól, hogy a közlésre milyen módon került sor.
  • bármelyik fél elmulasztja tájékoztatni a másik felet (feleket) minden olyan tényről, körülményről, illetőleg ezek változásairól, amelyek akár a megbízási szerződésből származó kötelezettségek teljesítését, akár a felek gazdálkodását veszélyeztetik.

VI.3. Felek jelen szerződés hatálya alatt és annak megszűnése után is kötelesek a tudomásukra jutott titkot megőrizni, azt harmadik személynek vagy személyeknek nem adhatják át. Az egyedi megbízási szerződésben foglalt tevékenység során a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen információ üzleti titoknak minősül, mely titoknak illetéktelen személy felé közlésével polgári jogi és büntetőjogi következményekkel is jár. Felek az egyedi megbízási szerződés aláírásával jelen ÁSZF szerint kötelezettséget vállalnak arra, hogy az üzleti titkot megőrzik.

VII. Szerződés megszűnése

VII.1. Szerződés felmondása
  • Megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által elvállalt kötelezettségekért.
  • Azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést Megbízott, amennyiben Megbízó a szerződésben foglalt kötelezettségeit, együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik.
  • Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha Megbízó az ingatlan felméréséhez szükséges feltételeket nem biztosítja.

VII.2. Megszűnik a szerződés, ha:
  • bármelyik fél meghal, ill. ha jogi személy megszűnik,
  • a megbízó cselekvőképtelenné, vagy korlátozottan cselekvőképessé válik.
  • megbízás tárgytalanná válik.

VIII. Egyéb rendelkezések

VIII.1. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, úgy az nem érinti az egész szerződés érvényességét. Felek az érvénytelen szakaszt olyan új rendelkezéssel pótolják, amely jelen szerződés tartalmának és Felek szerződési akaratának leginkább megfelel.

VIII.2. A Felek a jelen Szerződés alapján fennálló kapcsolatukban egyező akarattal a kötelező írásbeliséget kötik ki, a jelen megállapodás minden értelmezése vagy kiegészítése, módosítása csak írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírva érvényes.

VIII.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

VIII.4. Jelen Szerződés annak mindenkori mellékleteivel együtt érvényes. Ha a jelen Szerződés és valamely melléklet között ellentmondás lenne, a jelen Szerződés rendelkezései irányadóak.

VIII.5. Felek jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely jogvitájukat elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni, ennek sikertelensége esetére a magyar joghatóságot, és értékhatártól függően a Győri Járásbíróság és a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.

Győr, 2017. szeptember 01.

Ajánlatkérés

Válasszon akár többet is szolgáltatásaink közül és kérje személyre szabott ajánlatát!

Partnereink

Ginop-4.1.3-19-2019-00840